AC EURO > SLUŽBY > Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

V případě zájmu o naše služby či o bližší informace, zkontaktujte nás buďto telefonicky, emailem, kontaktním formulářem anebo nás přímo navštivte v našich kancelářích.

Co je tepelné čerpadlo

Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (přímý Carnotův cyklus se užívá u tepelných motorů). Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

 

Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor. Ten ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii.

Charakteristikou tepelných čerpadel je jejich relativně omezený výkon, pokud mají zároveň zůstat ekonomická. Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění. S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systémů hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste. Obecně platí, že čím nižší energetické nároky na vytápění stavba má a čím jsou vytápěné prostory menší, tím je návratnost investice do finančně nákladnějších otopných soustav delší. 

Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium

 

Tepelné čerpadlo země/voda

Teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty.

Cyklus: v plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), teče velmi chladná nemrznoucí kapalina, která se průchodem zemí ohřívá (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C). Odtud putuje do prvního výměníku, kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru, kde se plyn stlačí, tím se výrazně zahřeje a ve druhém výměníku předá topné vodě onen tepelný přírůstek.

Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu.

Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů.

Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku.

Cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 kW

U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat.

 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 °C. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

 

Tepelné čerpadlo voda/voda

Získává teplo z vody, nejčastěji studny. Je potřeba mít dvě studny čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník. Tento způsob se u nás v podstatě nepoužívá vzhledem k jeho náročnosti na podmínky a údržbu. Může dojít k vyčerpání studny.

 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Jako zdroj vytápění nutno brát s rezervou, tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu.

Proč tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo ušetří ročně v rodinném domě až 40.000 Kč oproti běžným zdrojům tepla dle velikosti vytápěné plochy

Návratnost investice se pohybuje od 2 do 6 let

Se zvyšujícími cenami el. energie se bude návratnost zkracovat 

Možnost získat levnější (nízký) tarif na elektrickou energii v celé domácnosti

 

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Investice do tepelného čerpadla je dlouhodobá záležitost vzhledem k jeho životnosti, která se pohybuje v rozmezí 15 – 20 let. Je nutné, aby nám po tuto dobu čerpadlo bezproblémově sloužilo a hlavně nám skutečně šetřilo náklady na vytápění. Je dobré nakupovat u firem s dobrými referencemi, s funkčním servisem, a které nabízejí značková čerpadla s dostatečnou podporou při dodávkách náhradních dílů. Závada se projeví zpravidla v zimě, kdy potřebujete topit a bez dostatečného servisního zázemí prodejce se vám tepelná pohoda zpět nevrátí. 

Tepelné čerpadla dnes již instaluje a vyrábí spousta společností, ale je nutné si uvědomit, že hlavní důvod k pořízení tepelného čerpadla není topit, ale levně a efektivně topit. Takoví prodejci sice nabízejí dobré ceny, ale vesměs se jedná o čerpadla se špatným topným faktorem (COP), kdy se tento údaj jen uvádí, ale skutečnost je jiná. Při teplotách pod bodem mrazu se zařízení chovají jako předražené elektrické topení. Přestože počáteční investice do kvalitnějšího tepelného čerpadla bude vyšší, myslete na to, jaké úspory Vám tepelné čerpadlo přinese do budoucna, přestože budete díky lepší ceně náchylní uvěřit různým neopodstatněným argumentům.

Základním kritériem pro výběr tepelného čerpadla je tedy topný faktor (COP). Tuto hodnotu by měl uvádět každý seriózní výrobce při různých venkovních teplotách a především pod 0°C. Topný faktor je ukazatelem energetické účinnosti. Tato hodnota představuje poměr mezi vyprodukovaným teplem dodaným do topného systému a množstvím elektřiny, spotřebované elektrickým pohonem tepelného čerpadla – kompresorem. Dá se tedy říci, že čím vyšší je číslo udávající hodnotu topného faktoru, tím vyšší je účinnost tepelného čerpadla. Sledujte pak zejména hodnoty při teplotách pod nulou.

Současná tepelná čerpadla s moderní technologií dosahují celoroční topný faktor (COP) až 4,5. To znamená, že 1 kW vložený vyrobí více než 4 kW na výstupu.

 

Co je nutné pro návrh tepelného čerpadla

Návrh tepelného čerpadla zpracujeme nezávazně a zdarma.

Potřebujeme znát:

- tepelnou ztrátu objektu

- zda budete tepelným čerpadlem ohřívat teplou užitkovou vodu

- systém vytápění (podlahové topení, radiátory nebo obojí)

  • možnost dalších zdrojů energie (solární systém)
  • nezastavěná plocha pozemku pro instalaci kolektoru (v případě tepelného čerpadla země/voda)

 

Vysoká účinnost systému

Dalším argumentem pro pořízení tepelného čerpadla je, že se jedná o velmi účinný systém, díky kterému vytopíte svůj dům až pětkrát efektivněji, než jak toho jsou schopné klasické topné systémy založené na spalování pevných paliv či spotřebě elektřiny. Využitím venkovního vzduchu dochází nejen k výrazné úspoře energie, ale i k vytvoření stabilního a příjemného prostředí. Tepelná čerpadla jsou také méně náročná na údržbu, takže se snižují i provozní náklady. Úspory se také zvyšují díky využití moderních technologií.

Vysokoteplotní čerpadlo:

Pod pojmem vysokoteplotní tepelné čerpadlo se ukrývá systém dvojitého tepelného čerpadla. Tento systém odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu. Vyrobené teplo se pak předává do otopné soustavy nebo slouží pro ohřev teplé užitkové vody.

První z obou tepelných čerpadel je umístěné ve venkovní jednotce a slouží jako zdroj středně vysokých teplot pro druhé z čerpadel, které je umístěné ve vnitřní jednotce. Toto čerpadlo je pak schopné ohřát vodu až na 80°C. Výhodou je, že této vysoké teploty je dosaženo na principu termodynamiky kompresorového okruhu, a to bez pomoci dodatečného přímého elektrického ohřevu. Úspor je dosaženo také díky tomu, že obě tepelná čerpadla jsou založena na invertorové technologii.

A jak tento proces probíhá? Nejdříve musí venkovní jednotka extrahovat teplo z okolního vzduchu, které se poté přes chladivo přenese do vnitřní jednotky. Ta toto teplo přijme a pomocí chladícího média poté opět zvýší jeho teplotu. Z chladiva se později přenáší teplo do vodního okruhu. Tento systém tepelného čerpadla využívá jedinečné řešení v podobě kaskádových kompresorů, díky čemuž je možné dosáhnout teploty až 80°C.

Největší výhody vysokoteplotního tepelného čerpadla 

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo představuje ideální řešení pro domy, které prochází modernizací. Ještě nedávno byla energeticky úsporná tepelná čerpadla kvůli nízké teplotě vody využívaná pouze pro novostavby či pro instalace s podlahovým topením. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo lze využívat nejen pro vytápění, ale také k ohřevu teplé užitkové vody. Jistě také velmi oceníte velmi tichý a úsporný provoz tepelného čerpadla.

Díky tepelnému čerpadlu se můžete vždy spolehnout na to, že i při nízkých venkovních teplotách budete mít k dispozici topnou vodu, která bude mít teplotu 80°C, a to i bez dodatečného elektrického vytápění. Tím rovněž ušetříte na energiích. Další výhodou je i snadná integrace stávajících radiátorů do nového systému vytápění.

Kotlíková dotace

Co je to Kotlíková dotace?

Dotace Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané.

K čemu je dotace určena?

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel, nebo solární systém. Pokud tedy využíváte kotel na tuhá paliva jako hlavní zdroj tepla a uvažujete o jeho výměně, právě teď je ta nejvhodnější doba.

Jak velkou dotaci mohu získat?

Dotace je možno použít na pořízení nového zdroje tepla včetně nákladů na jeho instalaci, související stavební práce, rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest, finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy i služby energetického specialisty. Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena: 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace je 127 500 Kč při maximálním procentu dotace 85 %).

Standardně 80 % způsobilých výdajů + 5 % se navyšuje v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z imisních limitů (emise, které se dostanou do styku s životním prostředím).

 

Jak je výše dotace spočtena?

Výše dotace je odstupňována podle typu zdroje- na nový uhelný zdroj je dotace nejnižší, na kotel pouze na biomasu a tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – až 80 % - 85 % uznatelných nákladů dle podpory v jednotlivých krajích a obcích.

Kdo bude dotace poskytovat?

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Podmínky pro získání dotace se mohou kraj od kraje měnit. Před zahájením podání žádosti o dotaci, doporučujeme získat veškeré informace na krajských pracovištích.

Jaké tepelné čerpadlo je podporované?

Zařazení tepelných čerpadel do programu je podmíněno splněním Směrnice o Ekodesignu a musí být zapsaná v seznamu podporovaných zdrojů: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1 

Tepelná čerpadla mohou být nainstalována pouze kvalifikovanými firmami s platným osvědčením. V opačném případě nebude dotace uznána.

Nejčastější dotazy na Ministerstvo životního prostředí

Příjem žádostí odstartoval už v 10 krajích a ve všech je o dotace obrovský zájem. V Královéhradeckém i Zlínském kraji už 1. kolo dotací zájemci vyčerpali. Lidé se v souvislosti s kotlíkovými dotacemi Ministerstva životního prostředí nejčastěji ptají na tzv. mikroenergetická opatření, na způsob proplácení dotace, přehled doporučených výrobků či zda mohou vyměnit stará kamna nebo zdroj na elektřinu.

Ministerstvo životního prostředí získalo v Evropské komisi do roku 2020 celkem 9 miliard korun na výměnu až 100 tisíc kotlů v domácnostech po celé ČR. V předem stanoveném harmonogramu je vyhlášení 3 výzev pro kraje vždy po dvou letech, kdy následně kraje jako administrátoři dotací vyhlásí výzvy pro občany. Ministerstvo ale již dříve avizovalo, že bude-li ze stran žadatelů o dotace zájem, prostředky na další nové kotle uvolní dříve než po dvou letech.

Podmínky pro získání dotace se v každém kraji mírně liší. Kraje si mohly po svém zvolit, jakým způsobem budou od zájemců přijímat žádosti nebo třeba zda rozdělí peníze najednou nebo ve více kolech. Celou částku najednou rozděluje např. Vysočina nebo Liberecký kraj, Zlínský kraj a mnoho dalších peníze od MŽP rozděluje postupně v několika kolech.
 

1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení?

Ne. Tzv. mikroenergetická opatření je nutné provést, pouze pokud rodinný dům nesplňuje požadavky na minimálně klasifikační třídu C dle průkazu energetické náročnosti. Není však nutné realizovat rozsáhlá opatření, která by po jejich realizaci zařadila dům do klasifikační třídy C. Pro získání dotace postačí realizovat alespoň jedno z opatření ze seznamu. Seznam mikroenergetických opatření najdete např. v dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 na straně 6. Ideální opatření pro Váš dům doporučí energetický specialista. Dotace na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč. V případě větších rekonstrukcí je pak možné kotlíkovou dotaci vhodně zkombinovat s dotací na zateplení z programu Nová zelená úsporám, kde je možné získat dotaci až 50 % ze způsobilých výdajů.

2. Je možné získat dotaci i na kotle vyměněné před vyhlášením dotace krajem, jaké je rozhodné datum nákupu kotle? 

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj stanovily časovou způsobilost čerpání dotace pro fyzické osoby od vyhlášení krajské výzvy. To znamená, že v případě Kraje Vysočina je časová způsobilost od 17. 12. 2015 a v případě Jihomoravského kraje od 18. 12. 2015 pro účely 1. výzvy. Ostatní kraje zachovaly časovou způsobilost jako datum vyhlášení programu MŽP tj. od 15. 7. 2015. Pokud si někdo pořídil nový kotel před těmito daty (17. 12. 2015 pro kraj Vysočina, 18. 12. 2015 pro Jihomoravský a 15. 7. 2015 pro ostatní kraje), může při splnění podmínek, získat podporu z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR. Rozhodné datum pro nákup kotle v kraji viz tabulka níže. 

3. Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků?

Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si musí zajistit u výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu dosaženo může žadatel čerpat podporu. Seznam je ke stažení na tomto odkazu

4. Musím mít na výměnu kotle nebo mikroenergetické opatření zpracovaný projekt a kým?

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat, je způsobilým nákladem.

5. Jsou dotace určeny rovněž na výměnu starých kamen, kotlů na plyn nebo elektrického zdroje?

Ne. Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné prokázat, že kotel na pevná paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu. Na výměnu starých kamen je možné při splnění podmínek využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR. Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si při splnění podmínek mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR. 

6. Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby. Právnické osoby mají možnost při splnění podmínek získat podporu na výměnu zdroje tepla z programu Nová zelená úsporám, nejsou však např. podporovány kotle na spalování uhlí. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště SFŽP ČR.

7. Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

8. Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout všechny nezbytné náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

9. Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně? 

Konkrétní formy i čas vyplacení dotace se v krajích různí. Středočeský kraj a Liberecký kraj budou proplácet způsobilé výdaje zpětně, ale nabízejí i možnost poskytnutí záloh.
Ústecký kraj zaplatí výměnu kotle přímo dodavatelské firmě, žadatel tedy, kromě jeho příslušného podílu, nemusí předem platit. Většina ostatních krajů proplácí dotaci zpětně, po instalaci zdroje a doložení veškeré dokumentace. Některé obce nabízejí bezúročnou půjčku.

10. Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt? 

Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze rodinných domů do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí. Akceputují se rodinné domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlosti. 

11. Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí? Fungují nějaké kontroly? 

Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude zkontrolováno celkem minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost zajistit minimálně 5letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní. 

12. Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu?

V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat, vždy je nutné doložit požadované přílohy.

13. Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění energetické náročnosti rodinného domu stávajícím stavem v úrovni energetické náročnosti třídy C. 

14. Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy? 

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací na jiném místě. 

15. Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy? 

Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje.

 

Copyright © 2014 ACEURO s.r.o. | Mapa webu | Vytvořilo Comerto, s.r.o.